Friday, December 10, 2010

Diskurso at Komunikasyon

Ano ang Diskurso?
- ito ay berbal na kumbersasyon

Ang kumbersasyon ay isang klase ng pag-uusap o komunikasyon na kadalasang na uuwi sa walang saysay na usapan.

• Maaari rin itong isang pormal o sistematikong eksaminsayon ng isang paksa pasalita man o pasulat.
• Isang halimbawa ng pasulat ay ang disertasyon o “Thesis”


Konteksto ng Diskurso
• Ang kontesksto ng isang diskurso ay maaaring interpersonal, panggrupo, pang-organisasyon, pangmasa, interkultural at pangkasarian.
hal.
1. Kontekstong Interpersonal – usapan ng magkaibigan
2. Kontekstong Panggrupo – pulong ng pamunuan ng isang samahang pangmag-aaral
3. Kontekstong Pang-organisasyon – memorandum ng pangulo ng isang kumpanya sa lahat ng empleyado (o pag nagpopromote)
4. Kontekstong Pangmasa – pagtatalumpati ng isang pulitiko sa harap ng mga botante
5. Kontekstong Interkultural – pagpupulong ng mga pinuno ng mga bansang ASEAN
6. Kontekstong Pangkasarian – usapan ng mag-asawa.

Ngunit ang konteksto ng isang diskurso ay higit na mabuting ipalagay bilang isang paraan ng pagpokus sa isang tiyak na proseso at epektong pangkomunikasyon.
Pansinin na laging may kontekstong interpersonal kahti sa loob ng panggrupo at organisasyunal. Ang kontekstong pangkasarian naman ay lagi ring umiiral sa tuwing ang mga taong may magkaibang kasarian ay nagtatalastasan sa loob man ng iba pang konteksto.
Samantala, kapag ang isang teksto ay ipinnararaanan sa mga midyang pangmasa at nakararating sa mga taong may iba-ibang kultura, nagkakaroon ng diskuro sa kontekstong interkultural.
(sa kahit anong kontekstong gamitin, laging magagamit ang interpersonal)


KOMUNIKASYON
• ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan.
• Isang interaksyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo na makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang indibidwal tungo sa iba.
• Proseso ng pagpapadala at pagtanggap nag mga mensahe

Mga Uri
1. Komunikasyong Intrapersonal – tumutukoy sa komunikasyong pansarili.
2. Komunikasyong interpersonal – tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao, o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat.
3. Komunikasyong pampubliko – tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao.

Salaysayang katangian: (pahina 158)
1. Ang Komunikasyon ay isang proseso (may sinusundan)
2. Ang proseso ng komunikasyon ay daynamiko (nagbabago)
3. Ang komunikasyon ay komplikado
4. Mensahe, hindi kahulugan, ang naipapadala/natatanggap sa komunikasyon (ang tumatanggap ang nagbibigay ng kahulugan sa pinapadalang mensahe)
5. Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon
6. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon (Berbal o di-berbal)
Mensaheng pangnilalaman o mensaheng panlinggwistika
Mensaheng rasyunal o mensaheng di-berbal ng iyong damdamin o pagtingin sa kausap

Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay
1. Speech act theory
• nakabatay sa isang premis na ang wika ay isang mode of action
• isang paraan ng pag-convey(pagdala) ng impormasyon
• Ayon sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang yunit ng komunikasyong linggwistik ay hindi ang simbulo, salita o ang pangungusap mismo, kundi ang produksyon o paglikha ng mga simbulo, salita o pangungusap sa pagganap ng kanilang tinatawag na speech acts.
• May tatlong komponent ang mga aktong linggwistik
• Aktong ilokyusyonari o akto ng pagsasabi ng isang bagay. (May kahulugan)
• Aktong ilukyusyonari o ang pagganap/perpormans sa akto ng pagsasabi ng bagay.(May pwersa)
• Aktong perlokyusyonari o ang pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagpoprodyus ng mga tiyak na konsikwensyal na epekto. (May Konsikwens)

2. Ethnography of Communication
• nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, patern at tungkulin ng pagsasalita.
• Ito ay pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad.


Iba’t-ibang teknik na maaaring magamit sa partisipant-obserbasyon:
1. Introspection o paggamit ng intuition
2. Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad
3. Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad
4. Philology o paggamit ng mga pasulat ng amteryales
5. Ethnosemantics o ang pag-aaral ng kahulugang kultural.
6. Ethomethodology o detalyadong analisis ng mga kumbersasyon, tinatawag ding diskors analisis ng mga linggwistika
7. Phenomenology o pag-aaral ng kumbersasyon bilang isang problemang penomenolohikal.


3. Communication Accomodation Theory
◦ Sinusuri ang motibasyon at konsikwens ng pangyayari kung ang dalawang ispiker ay nagbabago ng istilo ng komunikasyon
◦ Ang mga gumagamit sa teoryang ito ay naniniwalang sa komunikasyon, ang mga tao ay nagtatangkang iakomodeyt ang kanilang istilo kapag nakikipag-usap sa iba.
May dalawang paraan ang akomodasyon:
Divergence
Ang madala na gumagamit nito ay ang grupong may malakas ng pagmamalaking etniko upang ihaylayt ang kanilang identidad
Convergence
Nagaganap kung saan mayroong matinding pangangailangan para sa social approval. Ang gumagawa nito ay madalas ang mga indibidwal na walang kapangyarihan.
4. Narrative Paradigm(naratibong lohika o lohika ng mabuting katuwiran)
Naglalarawan sa mga tao bilang mga storytelling animals.
Nagpapanukala ng naratibong lohika bilang pamalit sa tradisyunal na lohika argumento
Nagmumungkahi na husgahan ang kredibilidad ng isang ispiker batay sa kohirens at pideliti ng kanilang istorya.


Proseso
1. Nagpapadala ng Mensahe -tumutukoy sa tao o pangkat ng mga taong pinagmulan ng mensahe. Sila ang nag-eenkowd ng mensahe.
2. Ang Mensahe
Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika
Mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal
3. Daluyan/Tsanel ng Mensahe
Dalawang kategorya
1. Daluyang Sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pandama
2. Daluyang institusyunal –pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama, mga kagamitang elektroniko
4. Tagatanggap ng mensahe
Nagbibigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap. Siya ang nag dedekowd.
5. Ang Tugon o Pidbak – ang kumokontrol sa mga sagabal sa komunikasyon.
Tuwirang Tugon
Di-tuwirang tugon
Naantalang Tugon
6. Mga Potensyal na Sagabal sa komunikasyon – ang mga bagay-bagay na maaaring makasagabal sa mabisang komunikasyon. Matatagpuan sa tagapagdala ng mensahe, sa mensahe mismo, sa daluyan ng mensahe o di kaya’y sa tagatanggap nito.
1. Semantikong Sagabal – matatagpuan sa salita o pangugusap mismo
2. Pisikal na Sagabal – mga ingay sa paligid, mga distraksyong biswal, suliraning taknikal na kaugnay ng sound system
3. Pisyolohikal na Sagabal – mga matatagpuan sa katawan ng nagpapadala o tagatanggap ng mensahe tulad ng kapansanan sa panigin, pandinig, o pagsasalita.
4. Sikolohikal na Sagabal – pagkakaiba-iba ng mga kinalakihang paligid at pagkakaiba-iba ng nakagawiang kultura na maaaring magbunga ng misinterpretasyon sa kahulugan ng mga mensahe

No comments:

Post a Comment